سیستم آبیاری هوشمند


برآورد نیاز آبی محصول کشاورزی با استفاده از پارامتر ETc
مجهز به سنسورهای هواشناسی (دما و رطوبت خاک، پارامترهای جوی و …)
محاسبه اتوماتیک نیاز آبی محصول کشاورزی براساس پارامترهای اندازه گیری شده
کنترل شبکه آبیاری براساس نیاز آبی به دست آمده

Call Now Button